Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 227ΑΑΠ/29-09-2017, της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Λουτρών Κύθνου της Τοπικής Κοινότητας Κύθνου του Δήμου Κύθνου (Ν. Κυκλάδων), με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 29,  κηρύχθηκε η ρυμοτομική απαλλοτρίωση επί συνολικής εκτάσεως 7.739,36 τ.μ., για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με καθορισμό πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 29 και Ο.Τ. 34 του Δήμου μας.

Κατόπιν, εκδόθηκε η με αρ. 1/2018 Πράξη αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων επί του Ο.Τ. 29 Λουτρών Κύθνου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων (ΑΔΑ: ΩΓ7ΣΩΗΟ-ΛΤ5), όπως αυτή διορθώθηκε με την από 12-03-2018 Ορθή Επανάληψη αυτής (ΑΔΑ: ΩΚΡΜΩΗΟ-ΛΕΦ) η οποία κυρώθηκε με την με αρ.πρωτ. 48136/534/19-04-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΗ317ΛΞ-ΩΑΞ), νομίμως μεταγραμμένης στο Υποθηκοφυλακείο Κύθνου.

Τέλος, δυνάμει της υπ’αριθμ. 76/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης της ως άνω αναφερόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον υπόχρεο προς αποζημίωση Δήμο Κύθνου, επί συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα δυο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (1.542.187,40€), την χρηματοδότηση της οποίας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Πράσινο Ταμείο κατόπιν ένταξης της εν λόγω απαλλοτρίωσης στο Πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις», δυνάμει κατά σειρά των υπ’αριθμ. 100.9.4/2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔ146Ψ844-ΕΜΚ) και 209.10/2021 (ΑΔΑ: 63ΔΧ46Ψ844-ΥΓΨ) Αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου.