ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                  Κύθνος, 8-02-2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ           Αρ. Πρωτ. 197

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2018:
 • Επιτροπή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2018 (παρ. 1, άρθρο 221 του Ν. 4412/16)
 • Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών έτους 2018 (παρ. 11β, άρθρο 221 του Ν. 4412/16).
 • Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης των υπηρεσιών – εργασιών έτους 2018 (παρ. 11δ, άρθρο 221 του Ν. 4412/16)
 • Επιτροπή για την διεξαγωγή δημοπρασιών, αξιολόγησης προσφορών για την εκποίηση και την εκμίσθωση πραγμάτων και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2018 (Π.Δ. 270/81)
 • Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 7 , Π.Δ. 270/81)
 • Επιτροπή γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων του δήμου που δεν έχουν καμία αξία.
 • Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού των 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ, έτους 2018.

 

Γνωστοποιούμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω επιτροπές του Δήμου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.kythnos.gr).

 

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος

Διοικητικού – Οικονομικού

 

 

Βιτάλης Παναγιώτης