ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Κύθνου Κύθνος

Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

[Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

6 μήνες 1
102 Δήμος Κύθνου Κύθνος

Ν. Κυκλάδων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 6 μήνες 2

 

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΕΔΩ

Το έντυπο αίτησης ΕΔΩ