Έπειτα από την απόφαση 91/11-12-2020 του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Κύθνου σας ενημερώνουμε ότι για την αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων για το έτος 2021, απαγορεύεται η ρίψη τους οπουδήποτε.

Η παραλαβή θα γίνεται από τον Δήμο Κύθνου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 22813-61102) με την υπηρεσία καθαριότητας με την κάτωθι καταβολή αντιτίμου υπέρ Δήμου.

Α. 30 € για την περίπτωση που ο όγκος των απορριμμάτων καταλαμβάνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού του Δήμου.

Β. 60 € για την περίπτωση που ο όγκος των απορριμμάτων καταλαμβάνει ολόκληρη την καρότσα του ανοιχτού φορτηγού του Δήμου.

Διευκρινιστικά σας ενημερώνουμε ότι δεν μεταφέρονται μπάζα τα οποία όπως γνωρίζετε ανακυκλώνονται ιδιωτικά.

Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 100 έως 200 ευρώ (ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων) που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής καθώς επίσης και το εκαστοτε ειδικό τέλος μετακομιδής εφ όσον ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.81/2019 απόφαση του Δ.Σ. κανονισμού καθαριότητας