Δημοτικό Συμβούλιο

Προσκλήσεις

2018

1η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
2η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
3η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
4η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
6η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
7η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
8η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
9η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
10η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
11η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
12η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
13η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
14η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018
15η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2018

2017

1η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
2η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
3η Ειδική πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
4η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
5η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
6η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
7η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
8η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
9η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
10η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
11η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
12η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
13η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
14η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
15η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
16η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
17η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
18η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ 2017
19η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ

2016

1η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.
2η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.
3η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.
4η Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ.
5η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.
12η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
13η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
14η Έκτακτη συνεδρίασης Δ.Σ
15η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
16η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
17η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
18η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ
19η Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ

Πίνακες αποφάσεων

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύθνος,  26 Ιανουαρίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/01/2016.

Α/ΑΘΕΜΑΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  έτους 2015 για το τέταρτο τρίμηνο.1/2016Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του έτους 2015, όπως παρουσιάστηκε.2Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2015.2/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2015, όπως παρουσιάστηκαν.

3Έγκριση  προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Κύθνου (ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου) ο.ε. 2016.3/2016Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου (ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου), έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε και εισηγήθηκε με την με αρ. 1/2016 απόφασή του το Δ.Σ. της Επιχείρησης.4Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Κύθνου και υπολογίζονται για τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ.4/2016

Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

ορίζει και εγκρίνει την παράταση στην προθεσμία για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων όσον αφορά τα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Κύθνου και υπολογίζονται για τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ (που είχε δοθεί με την με αρ. 151/2015 απόφαση Δ.Σ.), ως κατωτέρω:

Έως 31-05-2016 για διόρθωση m2 καταναλωτών οικιακού ρεύματος

Έως 31-05-2016 για διόρθωση m2 καταναλωτών επαγγελματικού ρεύματος

 

5 Λήψη απόφασης για τη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης έτους 2016-2017. 5/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και γνωμοδοτεί σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και τις καταχωρήσεις στο πληροφοριακό σύστημα Myschool , για το σχολικό έτος 2016-2017, δεν υπάρχει καμία μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Κύθνου.
6 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το έτος 2016. 6/2016 Το Δημ. συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

ψηφίζει και εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κλήρωσης και συγκροτεί τις επιτροπές του Δήμου Κύθνου για το έτος 2016, όπως αναφέρονται στο πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 28):

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου – 3 Δημ. υπάλληλοι)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Βιτάλης Παναγιώτης 1 Γκούμα Αικατερίνη
2 Γρεβενίτη Ραλλού 2 Μπουρίτης Δημήτριος
3 Μήλας Νικόλαος 3 Μαυράκη Αικατερίνη

Β2. Για την προμήθεια βιβλίων, για την προμήθεια αναλώσιμων και λοιπών υλικών γραφείου και εξοπλισμού, ανταλλακτικών, φωτοτυπικών, κ.α. εκτός από τις προμήθειες για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω επιτροπή.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Γκούμα Αικατερίνη 1 Μπουρίτης Δημήτριος
2 Μήλας Νικόλαος 2 Μαυράκη Αικατερίνη
3 Βιτάλης Παναγιώτης 3 Γρεβενίτη Ραλλού

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (Π.Δ. 28/80)

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου – Ένας Δ.Σ. και 2 Δημ. υπάλληλοι)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Βασάλος Ιωάννης 1 Φίλιππα Ιωάννα
2 Μαυράκη Αικατερίνη 2 Γρεβενίτη Ραλλού
3 Μήλας Νικόλαος 3 Μπουρίτης Δημήτριος

Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (άρθρο 1, Π.Δ. 270/81)

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου – Δήμαρχος και 2 Δημ. Σύμβουλοι)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Γαρδέρης Σταμάτιος Δήμαρχος ως Πρόεδρος 1 Καλαμοβράκας Λουκάς
2 Λαρεντζάκης Γεώργιος 2 Παπαμακάριος Ιωάννης
3 Πιτσάκης Δημήτριος 3 Φίλιππα Ιωάννα

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 7 , Π.Δ. 270/81)

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου – 2 Δ.Σ. και ο μηχανικός λόγω ειδικότητας)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Μπουρίτης Νικόλαος 1 Παπαμακάριος Ιωάννης
2 Καλαμοβράκας Λουκάς 2 Πιτσάκης Δημήτριος
3 Μήλας Νικόλαος 3

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ  (άρθρα 199 Ν.3463/2006)

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου – 2 Δ.Σ. πλειοψηφίας – 1 μειοψηφίας)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Λαρεντζάκης Γεώργιος 1 Βασάλος Ιωάννης του Κων/νου
2 Μπουρίτης Νικόλαος 2 Παπαμακάριος Ιωάννης
3 Καλαμοβράκας Λουκάς 3 Πιτσάκης Δημήτριος

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.

(κατακύρωση με απόφαση Δημ. Συμβουλίου)

Η1. Για έργα αξίας άνω των 5.869,41€ – ένας εκπρόσωπος Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Μπουρίτης Γεώργιος 1 Πιτσάκης Δημήτριος

Η2. Για έργα αξίας κάτω των 5.869,41€ – δυο (2) εκπρόσωποι Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Παπαμακάριος Ιωάννης 1 Λαρεντζάκης Γεώργιος
2 Καλαμοβράκας Λουκάς 2 Μπουρίτης Γεώργιος
7 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής. 7/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

εγκρίνει και ορίζει τους εκπροσώπους για τη συγκρότηση επιτροπής στα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ως εξής:

ως τακτικό μέλος ο Δημ. Σύμβουλος κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος και ως αναπληρωματικό μέλος η Δημ. Σύμβουλος κα. Φίλιππα Ιωάννα.

8 Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών. 8/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

εγκρίνει και ορίζει τους εκπροσώπους για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Λιμενικού , ως εξής:

α. για την επιτροπή για τη χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής προτείνεται:

ο κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Φιλιππαίο Κωνσταντίνο και

β. για την επιτροπή χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη προτείνεται:

η κα. Φίλιππα Ιωάννα ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Λαρεντζάκη Γεώργιο.

9 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016. 9/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει και συγκροτεί την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016, ως εξής:

Βασάλος Ιωάννης του Κων/νου – Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Μπουρίτη Νικόλαο

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – μέλος με αναπληρωτή τον κ. Ηλιού Γεώργιο

Μάτσιας Απόστολος – φορολογούμενος δημότης, μέλος, με αναπληρωτή την κα. Μαυράκη Αικατερίνη και

Γκούμα Αικατερίνη – γραμματέας της επιτροπής με αναπληρώτρια της την κα. Γρεβενίτη Ραλλού.

10 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου. 10/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα εγκρίνει και ορίζει ως εκπρόσωπο για την επιτροπή συγκρότησης του ετήσιου μητρώου αρρένων για το έτος 2016, ως εξής:

Τακτικό μέλος: Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ. και

Αναπληρωματικό μέλος: Λαρεντζάκης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύθνος,  18 Φεβρουαρίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 15/02/2016.

Α/ΑΘΕΜΑΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016.11/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Εγκρίνει τη δαπάνη πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, ως εξής:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016
00/6432 Συμμετοχή του Δήμου Κύθνου στην θεματική έκθεση στην Helexpo με τίτλο «Το εργοστάσιο σοκολάτας 264,71 €

 

2Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν έγκριση για την αδελφοποίηση του Δήμου Κύθνου με το Δήμο Μαριούπολης Ουκρανίας.12/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα :

1.  εγκρίνει την καταρχήν απόφαση για σύναψη αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Κύθνου και του Δήμου Μαριούπολης Ουκρανίας ,

2.  ονομάζει το έτος 2016 για το Δήμο Κύθνου, «2016 – Έτος Αγίου Ιγνατίου Μαριουπόλεως του Κυθνίου» προς τιμήν του και με αφορμή τη συμπλήρωση τριών αιώνων από τη γέννησή του και

3. αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδελφοποίησης, στον Δήμαρχο κ. Γαρδέρη Σταμάτιο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φιλιππαίο Κωνσταντίνο.

31η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 αναφορικά με «Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου».13/2016Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 αναφορικά με τη «Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου»41η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016.14/2016Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, ο.ε. 2016, του τεχνικού προγράμματος και του ΟΠΔ όπως ακριβώς παρουσιάστηκε και αποστέλλει αυτόν για τον έλεγχο νομιμότητας.

 

5 Συμπλήρωση της με  αρ. 158/2015 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με την «έγκριση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. έτος 2016». 15/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και συμπληρώνει την με αρ. 158/2015 απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και τη συμπληρώνει προσθέτοντας ως τέλος τοποθέτησης μετρητή ύδρευσης από τις υπηρεσίες του Δήμου το ποσό των 50,00€. Στο ποσό αυτό θα επιβληθεί και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
6 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες για τέλη ύδρευσης, κ.λ.π τελών. 16/2016 Το Δημ. συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ποσού των 137,42€ σύμφωνα με την εισήγηση, στους παραπάνω δικαιούχους.
7 Έγκριση κατανομής επιχορήγησης του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κύθνου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 17/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

1.     αποδέχεται το ποσό των 4.550,00€  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σχολείων έτους 2016 και

2. κατανέμει το ανωτέρω ποσό ως εξής:

Α. 2.500,00€ στην Α/θμια σχολική επιτροπή και

Β. 2.050,00€ στη Β/θμια σχολική επιτροπή

8 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016. 18/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τις εξής,  κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

1. Έναν (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Έναν (1) Διοικητικό  (Οικονομολόγος) ΠΕ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Έναν (1)  Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΠΕ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Κύθνου:

Κ.Α. 10/6011, ποσό       48.290,13€

Κ.Α. 10/6051, ποσό         7.800,00€

Κ.Α. 15/6011, ποσό       15.336,00€

Κ.Α. 15/6051, ποσό         2.342,76€

Κ.Α. 30/6011, ποσό       15.168,00€

Κ.Α. 30/6051, ποσό         2.351,04€

Τα ανωτέρω ποσά θ’ αναμορφωθούν ανάλογα με την έγκριση των θέσεων και τη χρονική διάρκεια του ο.ε. 2016, για την οποία θα εγκριθούν.

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

 

9 Έγκριση σύναψης σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ του Δήμου Κύθνου και της ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου. 19/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Κύθνου και Δήμου Κύθνου και

2. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γαρδέρη Σταμάτη για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης και της υλοποίησής της.

10 Ορισμός τιμοκαταλόγου για τα σφάγια του δημοτικού Σφαγείου Κύθνου. 20/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον τιμοκατάλογο για τα σφάγια του δημοτικού σφαγείου Κύθνου ως εξής και σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου:

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
Μοσχάρια 40€/τεμάχιο
Χοιρινά 15€/τεμάχιο
Αιγοπρόβατα 2€/τεμάχιο
Ζυγιστικά 0,15€/κιλό
11 Λήψη απόφασης για την επέκταση μίσθωσης σε ήδη μισθωμένο χώρο για πολιτιστικούς σκοπούς από το Δήμο. 21/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει την επέκταση μίσθωσης πάνω από το ήδη μισθωμένο κτήριο που προαναφέρθηκε, στη Χώρα της Κύθνου στη θέση «Θεολόγος», εμβαδού περίπου 60 τ.μ. για την κάλυψη της στέγασης των πολιτιστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κύθνου.
12 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου. 22/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1. εγκρίνει τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν και

2. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κύθνου κ. Γαρδέρη Σταμάτιο για την υπογραφή της σύμβασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών.

13 Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος» στη Δρυοπίδα Κύθνου του Ζωϊδη Λεωνίδα. 23/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Εγκρίνει και χορηγεί την προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος» στον Ζωΐδη Λεωνίδα του Αργυρίου στη Δρυοπίδα Κύθνου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύθνος,  16 Μαρτίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/03/2016.

Α/ΑΘΕΜΑΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1Λήψη απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προϊσταμένη αρχή σχετικά με την αρ. πρωτ. ΠΝΑ/ΔΤΕ/ 4202/115/14-1-2016 ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών υπ’ αριθμόν 6283/2162/16-03-2010 του έργου «Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Δήμου Κύθνου».24/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και

απορρίπτει την από 12-01-2016 ένσταση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Δήμου Κύθνου», κατά της με αρ. πρωτ. 6283/2162/16-03-2010 απόφασης της διευθύνουσας υπηρεσίας.

2Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο Κύθνου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).25/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα :

α) εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο Κύθνου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε και με τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω και

β) εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίησή της.

 

3 Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς και τελικής διάθεσης του υπολείμματος διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κύθνου από το ΚΔΑΥ στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. 26/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

α) εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς και τελικής διάθεσης του υπολείμματος διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κύθνου από το ΚΔΑΥ στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε και με τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω και

β) εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίησή της.

4 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016. 27/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ομόφωνα:

α) εγκρίνει την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 του Δήμου Κύθνου ως ανωτέρω και

β) υποβάλλει αυτή για τον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας.

5 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONEPANAFONE S.A. στο ύψωμα «ΚΑΚΟΒΟΛΟΝ» νήσου Κύθνου, με κωδικό θέσης 1002653 Βορειοδυτική Κύθνος», με το έντυπο Δ11 (σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ). 28/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

γνωμοδοτεί και εισηγείται θετικά σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE – PANAFONE S.A. στο ύψωμα «ΚΑΚΟΒΟΛΟΝ» νήσου Κύθνου, με κωδικό θέσης 1002653 Βορειοδυτική Κύθνος», με το έντυπο Δ11 (σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ)».

 

6 Λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών. 29/2016 Το Δημ. συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

Α) για τον Δήμο Κύθνου εγκρίνει:

την πρόσληψη  τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Κύθνου, ως εξής:

Ενός  (1)  ΔΕ Οδηγού Φορτηγού                        – σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών,

Τριών (3) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων     – σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών και

 

Β) για το ΝΠΙΔ με τίτλο Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Κύθνου,

την πρόσληψη  δυο (2) υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31.12.2016 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος, ως εξής:

Μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου ή Κοινωνικού επιστήμονα και

Μια (1) θέση νοσηλευτή

7 Λήψη απόφασης για ορισμό μελών στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Λυγαριά» του Δήμου Κύθνου Τ.Κ. Χώρας Κύθνου». 30/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εγκρίνει την κλήρωση και ορίζει ως μέλη – εκπροσώπους του Δήμου Κύθνου για τη σύσταση της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Λυγαριά» του Δήμου Κύθνου Τ.Κ. Χώρας Κύθνου», σύμφωνα με την κλήρωση που διενεργήθηκε, τους εξής:

Τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Ηλιού Γεώργιος – Αντιδήμαρχος και

Αναπληρωματικό μέλος ορίζεται ο κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος

8 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μποφίλιου Ελένης του Θεοδώρου ως «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης τροφίμων (μέλι – προϊόντα μελιού). 31/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μποφίλιου Ελένης του Θεοδώρου ως Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης τροφίμων (μέλι – προϊόντα μελιού) στη Χώρα Κύθνου.

 

9 Λήψη απόφασης για την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Εταιρία Κοινωνικής Μέριμνας Κύθνου». 32/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει και ορίζει την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας Κοινωνικής Μέριμνας Κύθνου, ως κύριο εταίρο της εταιρείας, ως εξής:

Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος ως Πρόεδρος

Δημ. σύμβουλος – κ. Μπουρίτης Γεώργιος  ως Αντιπρόεδρος και

κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος – Δημ. σύμβουλος ως μέλος

10 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2016. 33/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

α) εγκρίνει την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 του Δήμου Κύθνου ως ανωτέρω και

β) υποβάλλει αυτή για τον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας.

11 Αίτημα Αθλητικού Ομίλου Κύθνου (Α.Ο. Κύθνου) για παραχώρηση χώρου στέγασης. 34/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει:

εγκρίνει το αίτημα του Α.Ο. Κύθνου για παραχώρηση χώρου στέγαση ως έδρα του σωματείου και παραχωρεί στον εν λόγω σύλλογο με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος Κύθνου το γραφείο του πρώην γεωπόνου της Περιφέρειας στο Δημαρχείο Κύθνου.

12 Έγκριση πίστωσης χρηματικού ποσού για την εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Δρυοπίδας και στην Τ.Κ. Χώρας. 35/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση ποσού 1.000,00€ υπό Κ.Α. 00/6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» για την εν λόγω εκδήλωση στις δυο Τοπικές Κοινότητες, έτσι όπως αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύθνος,  4 Απριλίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 4/04/2016.

Α/ΑΘΕΜΑΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση INTERREG «Ελλάδα – Κύπρος» με θέμα: «Πιλοτικές δράσεις και εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης σε επαναχρησιμοποιούμενα κελύφη /ιστορικά κτήρια. Μελέτη περίπτωσης η Αρχαιολογική Συλλογή Κύθνου»36/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1. εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κύθνου στην πρόσκληση INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με θέμα: «Πιλοτικές δράσεις και εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης σε επαναχρησιμοποιούμενα κελύφη/ ιστορικά κτήρια. Μελέτη περίπτωσης η Αρχαιολογική Συλλογή Κύθνου»

2. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κύθνου – κ. Γαρδέρη Σταμάτιο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κύθνου – εταίρου για την υπογραφή της σύμβασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος και

3. ορίζει ως αρμόδια πρόσωπα για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν, τον Δήμαρχο κ. Γαρδέρη Σταμάτιο και τον μηχανικό του Δήμου κ. Μήλα Νικόλαο.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύθνος,  14 Απριλίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/04/2016.

Α/ΑΘΕΜΑΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1Συγκρότηση επιτροπής για κυκλοφοριακή αγωγή Δήμου Κύθνου.37/2016

Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει :

εγκρίνει και συστήνει επιτροπή για κυκλοφοριακή

κ. Γαρδέρης Σταμάτιος – Δήμαρχος ως Πρόεδρος,

κ. Ηλιού Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,

κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.,

κ. Βιτάλης Σταμάτιος – Δημ. Σύμβουλος,

κ. Μπουρίτης Τζάμαρος – λεωφορειούχος,

κ. Φιλιππαίος Φίλιππας – λεωφορειούχος ως μέλη της επιτροπής και επιπλέον να συμμετέχουν και ένας εκπρόσωπος από τον Αστυνομικό και τον Λιμενικό Σταθμό Κύθνου.

2Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ανακύκλωσης συσκευασιών στο Δήμο Κύθνου.38/2016

Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει :

ορίζει επίσημη ημερομηνία έναρξης της Ανακύκλωσης Συσκευασιών για τον Δήμο Κύθνου την 25 Απριλίου 2016 και την εβδομάδα 18-25 Απριλίου 2016, εβδομάδα εκστρατείας – ενημέρωσης όλων των κατοίκων και φορέων του νησιού για την ανακύκλωση συσκευασιών.

3Αιτήσεις για τοποθέτηση νέας παροχής  ύδρευσης.39/2016

Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εγκρίνει τις δυο νέες παροχές ύδρευσης εκτός οικισμού, έτσι όπως ακριβώς αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου Δρυοπίδας και παρουσιάστηκαν ανωτέρω.

4Λήψη απόφασης για διαγραφές – διορθώσεις λαθών από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.40/2016

Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων για την αίτηση του κ. Χριστοδουλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ στα Φλαμπούρια Τ10001079, βάσει της εισήγησης του Τ.Σ. Δρυοπίδας και

σχετικά με τα υπηρεσιακή λάθη, εγκρίνει τις διαγραφές των ανωτέρω ποσών, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας.

 

5 Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων προς ενοικίαση χώρων για το έτος 2016 του Δήμου Κύθνου, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Χώρας και Δρυοπίδας, καθώς και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Κύθνου 41/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εκδίδει κανονιστική απόφαση με την οποία να καθορίζονται για το έτος 2016 οι παρακάτω κοινόχρηστοι προς εκμίσθωση χώροι:

1. Για την Τοπική Κοινότητα Χώρας Κύθνου

Στη Χώρα:

·         Από την αρχή του πεζόδρομου (κατάστημα «Μπαρούτη») έως το κατάστημα «Πανωχώρι»

·         Οι πλατείες: Μαζαράκη, Αγίου Σάββα, Αγίας Τριάδας και όπισθεν πλατείας Αγίας Τριάδας

·         Σε όσους άλλους δημοτικούς χώρους της Χώρας υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (επιτροπή – αυτοψία, γνωμοδότηση συμβουλίου, κ.λ.π.)

Στα Λουτρά:

·         Από το κατάστημα «Poco Locο» έως το κατάστημα Κοκκιασμένου

·         Σε όλο το παραλιακό μέτωπο εκτός της χερσαίας ζώνης Λιμένος

·         Σε όσους άλλους δημοτικούς των Λουτρών υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (επιτροπή – αυτοψία, γνωμοδότηση συμβουλίου, κ.λ.π.)

2. Για την Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδας Κύθνου

Στη Δρυοπίδα:

·         Από την είσοδο της Δρυοπίδας έως το κατάστημα της Φιλιππαίου Κυριακής

·         Η πλατεία όπισθεν του Ιερού Ναού των Αγ. αποστόλων – Αγ. Άννας

·         Σε όσους άλλους δημοτικούς της Δρυοπίδας υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (επιτροπή – αυτοψία, γνωμοδότηση συμβουλίου, κ.λ.π.)

Στο Μέριχα:

·         Από το πρακτορείο «Ανερούσσα» εως το φαρμακείο του κ. Μαρτίνου

·         Σε όλο το παραλιακό μέτωπο εκτός της χερσαίας ζώνης Λιμένος

·         από το κάτάστημα «Καντούνι» εως τον Ιερό Ναό των Αγ. Ακινδύνων

·         Σε όσους άλλους δημοτικούς του Μέριχα υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (επιτροπή – αυτοψία, γνωμοδότηση συμβουλίου, κ.λ.π.)

Στην Κανάλα:

·         Η πλατεία της Παναγίας Κανάλας (έμπροσθεν του καταστήματος)

·         Σε όσους άλλους δημοτικούς της Κανάλας υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (επιτροπή – αυτοψία, γνωμοδότηση συμβουλίου, κ.λ.π.)

Επίσης, σε όσους άλλους δημοτικούς χώρους του νησιού γενικότερα, που δεν αναφέρονται ανωτέρω υπάρξει αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση και κατόπιν αυτοψίας από την αρμόδια επιτροπή.

Μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η απόφαση αποστέλλεται στον Αστυνομικό Σταθμό Κύθνου, στο Λιμενικό Σταθμό Κύθνου, στους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους.

6 Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κύθνου. 42/2016 Το Δημ. συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

 εγκρίνει και ψηφίζει τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κύθνου, έτσι όπως ακριβώς παρουσιάστηκε και διορθώνεται από το με αρ. 1ο άρθρο έως το 19ο.

Ο παρών κανονισμός θα προχωρήσει για τις απαραίτητες εγκρίσεις καθώς και για τη δημοσίευσή του.

7 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης αντικατάστασης υδρομετρητών από τις υπηρεσίες του Δήμου Κύθνου 43/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

και χορηγεί παράταση προθεσμίας αντικατάστασης υδρομετρητών έως τις 15 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή.

Στη συνέχεια και έπειτα από το πέρας της παράτασης αυτής, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στην αντικατάσταση των υδρομετρητών που δεν έχουν αλλαχτεί με έξοδα των ιδιοκτητών.

8 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016. 44/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εγκρίνει την  4η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 του Δήμου Κύθνου, έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε και την οποία αποστέλλει γα τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

9 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου ο.ε. 2016. 45/2016 Το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

εγκρίνει την  1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου ο.ε. 2016, η οποία έχει ως εξής:

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
54.04.00 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών (2016) 7.500,00 €
54.04.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών 500,00 €
54.04.99 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών (2015) 2.853,89 €
ΣΥΝΟΛΟ 10.853,89 €

 

10 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκιβωτισμός χάνδακος μήκους 1,00 χλμ. στο τέλος του οδικού δικτύου Δρυοπίδος – Αγίου Δημητρίου Κύθνου και κατασκευή σωληνωτού οχετού απορροής ομβρίων». 46/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει το  πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκιβωτισμός χάνδακος μήκους 1,00 χλμ. στο τέλος του οδικού δικτύου Δρυοπίδος – Αγίου Δημητρίου Κύθνου και κατασκευή σωληνωτού οχετού απορροής ομβρίων».

11 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με δικά του μέσα τις υπηρεσίες καθαριότητας 47/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

1. την αδυναμία εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών καθαριότητας με χρήση ιδίων μέσων του Δήμου Κύθνου, λόγω έλλειψης προσωπικού,

2. καθορίζει ότι η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει μέσω ανάθεσης σε τρίτους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

12 . Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με δικά του μέσα τις φορολογικές του υποχρεώσεις, την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος και λοιπές εργασίες της Οικονομικής Υπηρεσίας 48/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει:

1. την αδυναμία του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με δικά του μέσα τις φορολογικές του υποχρεώσεις, την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος και λοιπές εργασίες της Οικονομικής Υπηρεσίας όπως αναφέρονται ανωτέρω

2. καθορίζει ότι η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει μέσω ανάθεσης σε τρίτους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

13 Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016. 49/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, έτσι όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.

 

14 Λήψη απόφασης για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας 50/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

εγκρίνει και καθιερώνει την 20η Μαΐου ως παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και εγκρίνει το σχετικό ψήφισμα.

15 Ορισμός Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων 51/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

συστήνει επιτροπή σφράγισης καταστημάτων για το έτος 2016 ως εξής:

Τακτικά μέλη ορίζονται οι κ.κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος και Παπαμακάριος Ιωάννης και

αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Μπουρίτης Γεώργιος και Βασάλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.

16 Ορισμός Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Κοινόχρηστων Χώρων 52/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

συστήνει επιτροπή για τον καθορισμό ορίων κοινόχρηστων χώρων ως εξής:

Λαρεντζάκης Γεώργιος – ως Πρόεδρος,

Παπαμακάριος Ιωάννης και Ηλιού Γεώργιος ως μέλη.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν επιπλέον οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων κ. Τζώγιος Στέφανος για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τ.Κ. Χώρας και κ. Μαρτίνος Σταμάτιος για τα θέματα της Τ.Κ. Δρυοπίδας

Η επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων και θα τηρεί την σωστή εφαρμογή του.

17 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος και Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών & Καπνοπωλείο» στα Λουτρά Κύθνου του Βογιατζή Ιωάννη του Νικολάου. 53/2016 Το Δημ. Συμβούλιο αποφασίζει:

εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος και Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών & Καπνοπωλείο» στο Βογιατζή Ιωάννη  του Νικολάου στα Λουτρά  Κύθνου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο φάκελο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Η κα. Φίλιππα Ιωάννα δήλωσε παρών.

18 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος και Αναψυχής» στα Μαρτινάκια  Κύθνου του Γαρδεράκη Δημητρίου του Νικολάου. 54/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος και Αναψυχής» στο Γαρδεράκη Δημήτριο του Νικολάου στα Μαρτινάκια  Κύθνου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο φάκελο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

 

19 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. ως «Επιχείρηση Αναψυχής» στο Μέριχα Κύθνου της Φαράντζου Ελένης του Κωνσταντίνου 55/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «Επιχείρηση Αναψυχής» στη Φαράντζου Ελένη του Κωνσταντίνου στο Μέριχα Κύθνου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο φάκελο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

20 Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου στη Σύρο. 56/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Α. εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στη Σύρο στις 22/2/2016 έως 25/2/2016 και

Β. εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης του ποσού των 250,00€ υπό Κ.Α. 00/6421 του προϋπολογισμού ο.ε. 2016.

21 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχου στη Σαντορίνη. 57/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Α. εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου στη Σαντορίνη προκειμένου να παρευρεθεί στο 2ο Συνέδριο με θέμα «Η Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές» στις 12-15/5/2016 και

Β. εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης του ποσού των 350,00€ υπό Κ.Α. 00/6421 του προϋπολογισμού ο.ε. 2016.

22 Έγκριση συνδρομής για την Εφημερίδα «Κοινή γνώμη». 58/2016 Το Δημ. συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει τη συνδρομή στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη». Η απόφαση αυτή έχει αόριστη διάρκεια και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Κανονισμός λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΝΟΥ – 2014