Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω» των ορίων, για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας:
«Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Κύθνου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ