1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

6.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2016

7.Περιληψη Διακύρηξη διαγωνισμού 2016

8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016