«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 112.741,94 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΉΤΟΙ: 139.800,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25 / 05 / 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 29 / 05 / 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 :
00 π.μ. η οποία θεωρείται ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Διαβάστε την διακήρυξη ΕΔΩ