1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

6.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

7.Περιληψη Διακήρυξη διαγωνισμού 2018-2019

8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019-2020

TEYD ΚΥΘΝΟΥ 2019