Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», η εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους Δήμους της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Κύθνου  προχώρησε στην εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. μέσω εξωτερικού συνεργάτη. Το Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί στρατηγικό σχέδιο του Δήμου με αντικείμενο τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Η/Ο βάσει της εκτίμησης των αναγκών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και των πολεοδομικών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Δήμου.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Κύθνου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Β’ πρόσκληση της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.).