Λιμενικό Ταμείο

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ               Αριθ. πρωτ:  178/20-1-2017   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΠΡΟΣ TA ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου να συγκεντρωθούν την Πέμπτη...

Πρόσκληση 1ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 18 Ιανουαρίου 2016   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 76     Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών)       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής:       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης       Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 1η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 22-01-2016   που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 76/18-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.     Θέμα 1ο: «Απόφαση Ο.Ε. για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών έτους 2016 (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 46)». Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 2ο: «Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων εργασιών και υπηρεσιών έτους 2016 (Π.Δ. 28/80)». Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 3ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων   έτους   2015για το τέταρτο τρίμηνο».   Εισηγητές:  Πρόεδρος  Ο.Ε.  –  Δήμαρχος  κ.  Γαρδέρης  Σταμάτιος,  Ειδική  συνεργάτης  –  κα.  Πρωΐου   Σταυρούλα Θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου   Κύθνου, οικονομικού έτους 2015».   Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Πρόσκληση 2ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 25 Ιανουαρίου 2016   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 141     Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών)       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής:       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης       Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 2η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 29-01-2016   που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 141/25-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.     Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 2ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προΫπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 3ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομκού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανω΄ν οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης

Πρόσκληση 3ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 5ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                 Κύθνος, 8 Μαρτίου  2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    Αρ. Πρωτ.: 742   Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2.  Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3.  Παπαμακάριος Ιωάννης
 4.  Ηλιού Γεώργιος
 5.  Ζαμπέτας Αντώνιος
 6.  Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 5η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 11-03-2016 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 742/8-03-2016  πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.

Θέμα 1ο: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016».

Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης

Πρόσκληση 6ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 1 Απριλίου 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 909 Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 5 του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης Συνημμένα:

 • Πίνακας Αποδεκτών.

 Πίν ακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ.
 7. Τζώγιος Στέφανος – Πρόεδρος Τ. Κ. Χώρας
 8. Μαρτίνος Σταμάτιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 6η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 5-04-2016 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ.909/1-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. Θέμα  1ο:  «Συμπληρωματική λήψη  απόφασης αναφορικά με  την  έγκριση των  δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 2ο : «Συμπληρωματική λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 4ο : «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο». Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Πρόσκληση σύγκλησης 5ης οικονομικής επιτροπής
Πρόσκληση 14ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 15ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 17ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 18ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 19ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε
Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018