Δημοτική Επιτροπή

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 1ης τακτικής Συνεδρίασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 18 Ιανουαρίου 2016   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 76     Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών)       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής:       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης       Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 1η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 22-01-2016   που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 76/18-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.     Θέμα 1ο: «Απόφαση Ο.Ε. για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών έτους 2016 (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 46)». Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 2ο: «Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων εργασιών και υπηρεσιών έτους 2016 (Π.Δ. 28/80)». Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος Θέμα 3ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων   έτους   2015για το τέταρτο τρίμηνο».   Εισηγητές:  Πρόεδρος  Ο.Ε.  –  Δήμαρχος  κ.  Γαρδέρης  Σταμάτιος,  Ειδική  συνεργάτης  –  κα.  Πρωΐου   Σταυρούλα Θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου   Κύθνου, οικονομικού έτους 2015».   Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Πρόσκληση 2ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 25 Ιανουαρίου 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 141 Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 2η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 29-01-2016 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 141/25-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 2ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προΫπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 3ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομκού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανω΄ν οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης

Πρόσκληση 3ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 5ης τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                 Κύθνος, 8 Μαρτίου  2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    Αρ. Πρωτ.: 742   Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης Συνημμένα:

 • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2.  Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3.  Παπαμακάριος Ιωάννης
 4.  Ηλιού Γεώργιος
 5.  Ζαμπέτας Αντώνιος
 6.  Βασάλος Ιωάννης του Αντ. – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 5η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 11-03-2016 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 742/8-03-2016  πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.

Θέμα 1ο: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016».

Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Πρωΐου Σταυρούλα Ειδική συνεργάτης

Πρόσκληση 6ης τακτικής Συνεδρίασης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                                                      Κύθνος, 1 Απριλίου 2016   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 909     Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών)       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 5 του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ως εξής:         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης       Συνημμένα:

 • Πίνακας Αποδεκτών.

 Πίν ακας Αποδεκτών

 1. Μπουρίτης Νικόλαος
 2. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
 3. Παπαμακάριος Ιωάννης
 4. Ηλιού Γεώργιος
 5. Ζαμπέτας Αντώνιος
 6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ.
 7. Τζώγιος Στέφανος – Πρόεδρος Τ. Κ. Χώρας
 8. Μαρτίνος Σταμάτιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 6η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 5-04-2016   που συνοδεύει την με αρ. πρωτ.909/1-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.     Θέμα  1ο:  «Συμπληρωματική λήψη  απόφασης αναφορικά με  την  έγκριση των  δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος     Θέμα 2ο : «Συμπληρωματική λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016». Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος     ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού ο.ε. 2016   Εισηγητές: Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος     Θέμα 4ο : «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο». Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Πρόσκληση σύγκλησης 5ης οικονομικής επιτροπής
Πρόσκληση 14ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 15ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 17ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 18ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 19ης τακτικής Συνεδρίασης
Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε
Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2017
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε 2018

Πίνακες αποφάσεων

Πίνακας Αποφάσεων 22-01-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κύθνος,  27 Ιανουαρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/01/2016

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Απόφαση Ο.Ε. για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών έτους 2016 (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 46. 1/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 75/18-01-2016 πρακτικό κληρώσεως και συγκροτεί επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, απευθείας ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών έτους 2016 (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 46) για όλους τους διαγωνισμούς και για τις απευθείας αναθέσεις, έτους 2016.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Γρεβενίτη Ραλλού 1 Γκούμα Αικατερίνη
2 Μήλας Νικόλαος 2 Μπουρίτης Δημήτριος
3 Βιτάλης Παναγιώτης 3 Μαυράκη Αικατερίνη
2 Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων εργασιών και υπηρεσιών  έτους 2016 (Π.Δ. 28/80). 2/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 75/18-01-2016 πρακτικό κληρώσεως και συγκροτεί επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, απευθείας ανάθεσης, αξιολόγησης των προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων εργασιών και υπηρεσιών έτους 2016 (Π.Δ. 28/80) για όλους τους διαγωνισμούς και για τις απευθείας αναθέσεις, έτους 2016, τους εξής υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Μαυράκη Αικατερίνη 1 Μπουρίτης Δημήτριος
2 Γρεβενίτη Ραλλού 2 Βιτάλης Παναγιώτης
3 Μήλας Νικόλαος 3 Γκούμα Αικατερίνη
3 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  έτους 2015 για το τέταρτο τρίμηνο.    3/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  έτους 2015 για το τέταρτο τρίμηνο και την υποβάλλει για έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο.

4 Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Κύθνου, οικονομικού έτους 2015 4/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Κύθνου, οικονομικού έτους 2015, έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν στους ανωτέρω πίνακες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης

Πίνακας Αποφάσεων 29-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κύθνος,  3 Φεβρουαρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 29/01/2016

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016. 5/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τις δαπάνες των πολυετών υποχρεώσεων και

2. διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν

2 Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016. 6/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τις δαπάνες των παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και

2. διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν.

3 Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016. 7/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τις δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και

2. διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν

 

4 Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016 8/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τις δαπάνες και

2. διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης

Πίνακας Αποφάσεων 15-02-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κύθνος,  16 Φεβρουαρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 15/01/2016

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Συμπλήρωση της με  αρ. 79/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «έγκριση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. έτος 2016». 9/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει και συμπληρώνει την με αρ. 79/2015 απόφαση της Ο.Ε. αναφορικά με την «έγκριση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. έτος 2016» και ορίζει τέλος τοποθέτησης υδρομετρητή στο ποσό των 50,00€ πλέον του νόμιμου ποσοστού Φ.Π.Α.

Η υπόλοιπη απόφαση των τελών παραμένει ως έχει και δεν τροποποιείται.

 

2 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 αναφορικά με «Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου». 10/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει και εισηγείται προς έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 αναφορικά με τη «Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου».

3 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016.

 

11/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει και εισηγείται προς έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016».

 

4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Λοιπές επιστροφές 2.000,00 €

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2016.

12/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

α) εγκρίνει τη δαπάνη και

β) διαθέτει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ορθή και σύννομη λειτουργία τω υπηρεσιών του δήμου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης

Πίνακας Αποφάσεων 7-03-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κύθνος,  9 Μαρτίου 2016

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 7/03/2016

 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016. 13/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

εγκρίνει την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 έτσι όπως παρουσιάστηκε και στέλνει αυτή για την έγκρισή της από το Δημ. Συμβούλιο.

 

 

2 Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2016 του δήμου Κύθνου 14/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 15.990,00 €  υπό Κ.Α. 10/6142.0005  με τίτλο του προϋπολογισμού εξόδων ο.ε. 2016,

2. εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και

3. αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

3 Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού ο.ε. 2016. 15/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

α) εγκρίνει τη δαπάνη και

β) διαθέτει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα:

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
6661.0003 Λοιπά υλικά 500,00 €

 

 

 

4 Συμπληρωματική λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016.

 

 

16/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

α) εγκρίνει τη δαπάνη παρελθόντων οικονομικών ετών και

β) διαθέτει την πίστωση αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως:

 

30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Δικαιούχος Αρχικός ΚΑΕ Αρ. Ημ/νία Παρατηρήσεις Ποσό
ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ 30.7135.0005 9 18/9/2015 Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου (συνεχιζόμενο) 56.400,36
Σύνολο ΚΑΕ 30.8121 56.400,36

 

 

5 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου έτους 2016. 17/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο ποσού 2.000,00 €
 2. Διαθέτει την πίστωση ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8251 του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του Δήμου.
 3. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής, τον Μήλα Νικόλαο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές Δημάρχου.
 4. Αποφασίζει για τις δαπάνες που δύναται να αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού:

·         K.A. 00/6221.0002 Ταχυδρομικά τέλη, ύψους 100,00 ευρώ

·         K.A. 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, ύψους 1.500,00 ευρώ

·         Κ.Α. 00/7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός, ύψους 2.000,00 ευρώ

·         K.A. 10/6611 Προμήθεια βιβλίων, ύψους 500,00 ευρώ

·         K.A. 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, ύψους 2.000,00 ευρώ

·         K.A. 10/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, ύψους 1.500,00 ευρώ

·         Κ.Α. 10/7133.0001 Έπιπλα και σκεύη του Δήμου, ύψους 500,00 ευρώ

·         Κ.Α. 10/7135.0005 Προμήθεια ανεμιστήρων και κλιματιστικών, ύψους 1.000,00 ευρώ

·         K.A. 15/6474.0002 Δαπάνες για ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού ιατρείου Κύθνου, ύψους 3.000,00 ευρώ

 

6 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τοπική Κοινότητα Χώρας. 18/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική Κοινότητα Χώρας ποσού 1.000,00 €

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8251 του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Χώρας.

3. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Χώρας, κ. Τζώγιο Σέφανο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής.

4. Αποφασίζει για τις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού:

 • K.A. 35/6262.0005, με τίτλο «Καθαριότητα κοιν. χώρων», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • Κ.Α. 45/6262.0001, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείου Χώρας και Δρυοπίδας», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • K.A. 45/6262.0002, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού νεκροταφείων», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • K.A. 45/6634, με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», ύψους 1.500,00 ευρώ

 

7 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδας. 19/2016 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδας ποσού 1.000,00 €

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8251 του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Δρυοπίδας.

3. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής, τον Πρόεδρο Τ.Κ. Δρυοπίδας κ. Μαρτίνο Σταμάτιο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής.

4. Αποφασίζει για τις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού:

 • K.A. 35/6262.0005, με τίτλο «Καθαριότητα κοιν. χώρων», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • Κ.Α. 45/6262.0001, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείου Χώρας και Δρυοπίδας», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • K.A. 45/6262.0002, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού νεκροταφείων», ύψους 1.500,00 ευρώ
 • K.A. 45/6634, με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», ύψους 1.500,00 ευρώ

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης

Οικονομική Επιτροπή

1. Γαρδέρης Σταμάτιος – Πρόεδρος
2. Κοκκιαμένος Αντώνιος
3. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος
4. Κοτούλιας Δημήτριος
5. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος
6. Κλάρας Ιάκωβος
7. Μαρτίνος Δημήτριος