Ο Δήμος Κύθνου λόγω ανωτέρας βίας (απαγορευτικό απόπλου) αποφασίζει την παράταση κατά ΔΥΟ ώρες την λήξη παραλαβής προσφορών από την επιτροπή. Οπότε ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 12:30 μ.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή , η 13:00 μ.μ για την ανάδειξη εργολάβου για τις  εργασίες «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών της Νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)» προϋπολογισμού 49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

 

 

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ