Ο Δήμος Κύθνου, μετά από την Αρ. 50/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά, βάσει των άρθρων 46 & 47 του ν. 4412/2016, των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής προβολής και ξενάγησης σε σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και σε πολιτιστικά δρώμενα στο νησί της Κύθνου».

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 της Πράξης «Curling Kythnos: Γνωρίζοντας την Κύθνο μέσα από τον Θερμιώτικο μπάλο» με κωδικό ΟΠΣ 6009892, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της με Α.Π. 5158/22.12.2023 (ΑΔΑ: 94ΧΗ7ΛΞ-ΝΦΛ) Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο».

Η διαβούλευση έχει το χαρακτήρα της ανοιχτής, μη δεσμευτικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» σύμφωνα με τους αναρτημένους «Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής».

Δείτε το Τεύχος Διακήρυξης ΕΔΩ