ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης 2ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου».

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για τη συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα θεμάτων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Γ. Λαρεντζάκης

Πίνακας θεμάτων της 2ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 740/24-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.

Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού ο.ε. 2023 της Α/θμιας Σχολικής επιτροπής».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 3

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού ο.ε. 2023 της Β/θμιας Σχολικής επιτροπής».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 4

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.)».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος.

Θέμα 4ο: «Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος.

Θέμα 6ο: « Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος.

Θέμα 7ο: «Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – Λαρεντζάκης Γεώργιος.

Θέμα 8ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – Λαρεντζάκης Γεώργιος.

Θέμα 9o: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος– κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.

Θέμα 10o: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, αξιολόγησης προσφορών για την εκποίηση και μίσθωση πραγμάτων ή τη μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2023 (Π.Δ. 270/81)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος– κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.

Θέμα 11o: «Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου έτους 2023 (άρθρο 7, Π.Δ. 270/81)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος– κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.

Θέμα 12ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2023».

Εισηγητής: Πρόεδρος – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος.

Θέμα 13o:«Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος–κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.

Θέμα 14ο : «Λήψη απόφασης για την κατακύρωση έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023 για το Δήμο Κύθνου (σύμφωνα με την με αρ. 64/2022 απόφαση Ο.Ε.)».

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος.

Θέμα 15ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος.

Θέμα 17ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο Κύθνου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)». 24

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 24

Θέμα 18ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς και τελικής διάθεσης του υπολείμματος διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κύθνου από το ΚΔΑΥ στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.». 26

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος.

Θέμα 19ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων ΑΕΚΚ με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας».

Θέμα 20ο : «Λήψη απόφασης για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή 2023)».

Εισηγητές: Πρόεδροι των Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Θέμα 21ο : «Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, έπειτα από ενστάσεις, υπηρεσιακά λάθη  ο.ε. 2022».

Εισηγητές: Πρόεδροι Κοινότητας Χώρας και Δρυοπίδας, έπειτα από τις εισηγήσεις τους.

Θέμα 22ο : «Λήψη απόφασης για έγκριση νέων παροχών ύδρευσης Τ.Κ. Δρυοπίδας».

Εισηγητές: Πρόεδρος Κοινότητας Δρυοπίδας – κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.

Θέμα 23ο : «Απαλλαγή χρέωσης τελών ύδρευσης για τον κ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Δρυοπίδας – κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.

Θέμα 24ο : «Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ.  97/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Δρυοπίδας – κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.

Θέμα 25ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2022 για το τέταρτο τρίμηνο». 54

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.

Θέμα 26ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλωντου Δήμου Κύθνου για το έτος 2023». 59

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος– κ. Κοκιασμένος Αντώνιος.