Σας ανακοινώνουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 14/8-5-2017 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου και την με αριθμό πρωτοκόλλου 38388/29-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα προβούμε στην πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για τη θερινή περίοδο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Α.Μ.Ι.Κ.Α.
  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Πτυχίο ξένης γλώσσας

 

Οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές και θα πρωτοκολλούνται από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας και για διάστημα έξι (6) ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΚΥΘΝΟΥ

 

ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ