Ο  Δήμος Κύθνου σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 , οι οφειλέτες του Δήμου μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν ήδη βεβαιωθεί,  ή που θα βεβαιωθούν έως και 30-9-2017, κατόπιν αιτήσεως η οποία υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 31-7-2017.

Η ρύθμιση προβλέπει είτε την εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή του εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων, είτε την καταβολή έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις  με το ανάλογο ποσοστό απαλλαγής από προσαυξήσεις και πρόστιμα, συγκεκριμένα:

Με εφάπαξ καταβολή , 100% ποσοστό απαλλαγής.

Από (2) έως  (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής

Από (25) έως (48) δόσεις , 70% ποσοστό απαλλαγής

Από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής

Από (72) έως (100) δόσεις, 50% ποσοστό απαλλαγής

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστο ποσό είκοσι (20) ευρώ εκτός από την τελευταία η οποία μπορεί να είναι μικρότερη. Καθυστέρηση καταβολής δόσεως πέραν της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του αντίστοιχου μήνα, συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

Η ρύθμιση καταργείται:

α) αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις.

β) αν δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για την επιβολή του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων.

Πληροφορίες στο 2281361102 (κα Μαυράκη)

       2281361106 (Γραφείο Αντιδημάρχου)