ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (198.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Cpv: 44611500-1

1.Διακήρυξη ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2.Προκήρυξη προμήθειας ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

3.Περίληψη διακήρυξης ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

4.ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

6.ΤΕΥΔ