Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω» των ορίων, για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Κύθνου»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω» των ορίων, για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Κύθνου»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω» των ορίων, για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Κύθνου»...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2018 – 2019 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

Δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TEYD ΚΥΘΝΟΥ...

Διακήρυξη διαγωνισμού για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017 ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017 ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 2017-2018N teyd_v1.0-2...

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ανακοινώνουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 14/8-5-2017 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου και την με αριθμό πρωτοκόλλου 38388/29-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα προβούμε στην πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων με δίμηνη...