ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2018 – 2019 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

Δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TEYD ΚΥΘΝΟΥ...

Διακήρυξη διαγωνισμού για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017 ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017 ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2017-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 2017-2018N teyd_v1.0-2...

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ανακοινώνουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 14/8-5-2017 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου και την με αριθμό πρωτοκόλλου 38388/29-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα προβούμε στην πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων με δίμηνη...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ”

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ (χρήση 2017)” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πατήστε...