Με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/17-5-2019 (ΦΕΚ τ. Α΄73/17-5-2019) τίθεται σε εφαρμογή από 17 Μαΐου 2019 η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2019.
Με την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από της κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι ισόποσες πην της τελευταίας και δεν νπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση (5%)

Η ρύθμιση καταργείται αν ο οφειλέτης :

α)δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

β) δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων .

H προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ως άνω νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.